ព្រឹត្តិការណ៏ផ្សេងៗ

... ...អានបន្ត

និសិ្សតច្បាប់ និងនិសិ្សតគ្រប់គ្រងប្រហែលជាង ១០០នាក់ នឹងរៀនពីដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ

នៅថ្ងៃពុធ ទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ខាងមុននេះ លោកស្រី ស៊ីន គឹមស៊ាន ដែលមានជំនាញយ៉ាងខ្លាំង អំពីច្បាប់ការងារ ... ...អានបន្ត

... ...អានបន្ត

... ...អានបន្ត

... ...អានបន្ត