វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលសម្រាប់សន្ធានការី (២១/១២/១៦)
លោកស្រី ស៊ូសាន ប្រោន សន្ធានការី អាជ្ញាកណ្តាល និងគ្រូបណ្តុះបណ្តល (ទីក្រុងបូស្តុន រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត)
វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលសម្រាប់សន្ធានការី (២១/១២/១៦)

នៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅការិយាល័យមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល មានវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលសម្រាប់សន្ធានការី  បង្រៀនដោយលោកស្រី ស៊ូសាន ប្រោន (Susan BROWN) សន្ធានការី អាជ្ញាកណ្ដាល និងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល (ទីក្រុងបូស្ដុន រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត) ដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ និងបុគ្គលិកនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។