ទិដ្ឋភាពរួម៖

សូមស្វាគមន៍ របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

តាមរយៈរបាយការណ៍នេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវបានព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ​ ទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទ និងការដោះស្រាយវិវាទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងកម្មវិធីនានាដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

របាយការណ៍នេះ ផ្តោតលើវឌ្ឍនភាពចំបងៗ និងការវិវឌ្ឍក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

  • និន្នាការនៃចំនួនសំណុំរឿង និងចំណុចវិវាទដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានទទួលក្នុងឆ្នាំ២០១៦
  • សេវាកម្ម និងការពង្រឹកសកម្មភាព៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ កម្មវិធីអប់រំតាមវិទ្យុ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ
  • សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈលើកទី៧ ការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគាំទ្រដល់និរន្តរភាពរបស់មូលនិធិ/ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងការពង្រីកនូវសេវាកម្ម
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលកន្លងមកទ្រទ្រង់ដល់សេវាកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ការចូលរួមវិភាគទានពីសំណាក់ត្រីភាគី ដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួន។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៥មក រាជរដ្ឋាភិបាល​ បានផ្តល់វិភាគទានប្រមាណ ១០% ទៅក្នុងបញ្ចប់ថិការប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់មូលនិធិ/ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ស្របពេលដែលវិភាគទានទ្វេរភាគីកំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ ប្រកបដោយវឌ្ឍភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់។                    

ក្រុមនាយកប្រតិបត្តិ និងគណៈកម្មាការប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិ បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមាន អ្នកតំណាងនិយោជក/កម្មករនិយោជិត ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជំនួយដ៏ទៃទៀត ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រដល់និរន្តរភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មូលនិធិ/ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ ជាលទ្ធផល អ្នកតំណាងភាគីនិយោជក និងអ្នកតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិត យល់ព្រម និងប្តេជ្ញាផ្តល់វិភាគទាន ដោយកម្មករនិយោជិតម្នាក់បង់ ២០០០រៀល ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់និរន្តរភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យន្តការ និងកាលវិភាគ សម្រាប់ការប្រមូលវិភាគទាន នៅមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយ និងត្រូវការសិក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះ។ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល មានគម្រោងចាប់ផ្តើមធ្វើការសិក្សាលើផែនការ​ប្រមូលវិភាគទានទ្វេរភាគីនៅក្នុងត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ។ ស្របពេលតំណាលគ្នានេះដែរ ក៏នឹងមានការសិក្សាមួយទៀតលើលទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់លើមូលនិធិ/ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោះស្រាយវិវាទការងារួម និងវិវាទការងារបុគ្គល និងការធ្វើឧបាស្រ័យដើម្បីឱ្យមានការជំនុំជម្រះលើទី២ នៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

យើងខ្ញុំសង្ឈឹមថា លោកអ្នក នឹងរីករាយក្នុងការអានរបាយការណ៍មួយនេះ​ ហើយបើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ ឬក៏សំណួរអំពីសេវកម្មរបស់យើង សូមអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំបានដឹង។

ទាញយករបាការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ