ព្រឹត្តិការណ៏ផ្សេងៗ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

 សូមចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ... ...អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សន្ធានការី

នៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅការិយាល័យមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ... ...អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងាររួម និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

កាលបរិច្ឆេទ៖   - វគ្គទី១. ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ - វគ្គទី២. ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ - វគ្គទី៣. ថ្ងៃទី១៤ ... ...អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖  ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ពេលវេលា៖    ម៉ោង ២ ដល់ ៥ រសៀល ទីកន្លែង៖  ... ...អានបន្ត

សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈលើកទី៦

       មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ការងារ ... ...អានបន្ត